Yaşasın Adalet!Türkiye Vakıflar Bankasından almış olduğum kredi kartı için, hesabımdan 2011 yılına ait 35.00TL. Yıllık Kart Aidatı kesilmesi üzerine, ben de Ankara ili Keçiören İlçesi Kaymakamlığı nezdinde faaliyet gösteren "Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığı"na 02.02.2012 tarihinde başvurarak, söz konusu kart aidat bedelinin tarafıma iade edilmesini talep ettim. 

Heyet Başkanlığınca 06.06.2012 tarihinde isteğim doğrultusunda lehime verilen karar örneğini, benim gibi olan blogger arkadaşlarımın istifadesine sunmak üzere aynen aşağıya çıkardım.

       TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETİ KARARI
Tüketicinin 4938 41** **** 7018 nolu kredi kartından üyelik ücreti alınmıştır. Tüketici kullanmış olduğu kredi kartlarından alınan kart aidat bedellerinin tarafına iadesini talep etmektedir.
VAKIFBANK A.Ş. TEL. VE İNTERNET BANKACILIĞI MÜD. tarafından savunma verilmiştir.
Tüketici dilekçesi ekleri olan kart aidatını gösteren hesap bildirim cetvel ve VAKIF BANK A.Ş. TEL. VE İNTERNET BANKACILIĞI MÜD. tarafından verilen savunma incelenmiştir. Konu, 4822 sayılı Kanunla değişik 4077 sayılı Kanunun 4/A maddesi kapsamında değerlendirilebilir.
Dosyanın incelenmesi sonucu:
1-Şikayete konu olan ücret 4077 sayılı kanunun 6. ve 10/A maddeleri çerçevesinde değerlendirildiğinde;taraflar arasındaki kredi sözleşmesinin matbu ve tek taraflı olarak tüketici aleyhine dengesizliğe yol açacak şekilde düzenlendiği, bu şekildeki haksız şartların tüketici yönünden bağlayıcı olmadığı belirtilmiştir. Yine 4077 sayılı Kanunun 10/A maddesinin son fıkrasında sağlayıcının tüketiciden komisyon veya benzeri bir isim altında ilave ödemede bulunmasını isteyemeyeceği belirtilmiştir. Yasal düzenlemeler karşısında ilgili bankanın tüketiciden istediği yıllık kullanım ücretinin yasal dayanağı bulunmadığından taraflar arasındaki uyuşmazlık sözleşme ilişkisinde uygulanması gereken BK.nun 125 maddesindeki 10 yıllık zamanaşımına tabi olup (Yargıtay 13 HD 2011/4736 E 2011/11579 K HGK 2010/13-93-88) tüketicinin talebinin KABULÜNE,
2-Tüketiciden alınan 2011 yıllarına ait kesilmiş olan 35.00 TL'nin (ödenmiş ise) geri iade edilmesi gerektiğine,
3-4822 sayılı Kanunla değişik 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun 22.maddesi uyarınca ve tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Tüketici Mahkemelerine itiraz yolu açık olmak üzere katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Söz konusu karara itiraz etmeyen banka, yersiz olarak benden tahsil ettiği 35.00 TL. yıllık kart aidat ücretini hesabıma iade etmiş ve bu işlemi ayrıca cep telefonuma da mesaj göndererek beni bilgilendirmiştir.

YAŞASIN ADALET!

Recep Altun